• EBUBEKİR SİFİL
    Ehl-i Beyt ve Rafiza

  • MÜLÂKÂT
    Şeyh Cemmâl el-Hamevî ile Şia Üzerine

  • ABDÜLCEBBAR ADIGÜZEL
    Şia ve Esasları

Rıhle 18 Takdim'den

Hz. Âdem (a.s)’dan Hz. Peygamber (s.a.v)’e kadar gönderilen tüm peygamberlerin (aleyhimusselam) ümmetleri içinden çıkıp, peygamberlerinin kutlu mesajını tahrif etmiş ya da o mesajın anlamını dejenere etmiş bir takım insanlar olagelmiştir. Kur’an-ı Azimuşşan’ın tahrif tehlikesine karşı bizzat Rabbimiz tarafından koruma altına alınması, onun ifade buyurduğu anlamı sahih mecrasından saptırmak isteyeceklerin olmasına engel değildir. Nitekim tarih boyunca tüm bid’at fırkalar bu yolu denemiş, hadisleri devre dışı bırakarak Kur’an’a kendi inanç ve kanaatlerini söyletmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda en etkili olmuş bid’at fırka olarak Şia’yı görmek şaşırtıcı değildir.

Özellikle son asırda Ümmetin yaşadığı problemler göz önüne alındığında, sıkıntıların sadece dış kaynaklardan doğmadığını, aynı zamanda içsel bazı hastalıkların da Ümmet bünyesine zarar verdiğini müşahede etmek mümkündür. Bu ve daha birçok sebepten dolayı RIHLE, bu sayısını Şia’ya ayırdı.

Yazılar

Google+